конспект лекций, вопросы к экзамену

Правове регулювання виробництва рибної продукції.

Рибне гос­по­дар­ство - це га­лузь еко­номіки, за­в­дан­ня­ми якої є вив­чен­ня, охо­ро­на, відтво­рен­ня, ви­ро­щу­ван­ня, ви­ко­ри­стан­ня риби та інших вод­них живих ре­сурсів, їх ви­лу­чен­ня (вилов, до­бу­ван­ня, збиран­ня) та пе­ре­роб­ка з метою одер­жан­ня хар­чо­вої, технічної, кор­мо­вої, ме­дичної та іншої про­дукції для за­до­во­лен­ня по­треб на­се­лен­ня. Перед­усім рибне гос­по­дар­ство України відіграє знач­ну роль у за­без­пе­ченні на­се­лен­ня про­до­воль­ством, а га­лу­зей національ­ної еко­номіки - сиро­виною, а також у відтво­ренні при­род­них ре­сурсів та підви­щенні зайня­тості на­се­лен­ня. Фізіологічно обґрун­то­ва­на річна по­тре­ба в рибі та риб­ній про­дукції (20 кіло­грамів на душу на­се­лен­ня) ста­но­вить близь­ко 1 млн тонн. На сьо­годні се­редній рівень спо­жи­ван­ня до­ся­гає лише тро­хи більше 8 кіло­грамів на рік. Через різке ско­ро­чен­ня обсягів фінансу­вання в риб­но­му гос­по­дарстві з'яви­ли­ся за­гроз­ливі тен­денції. Насампе­ред це пов'язано з погіршен­ням технічного стану об­лад­нан­ня, швидки­ми тем­па­ми його мо­раль­но­го і фізич­но­го старіння та ви­хо­дом з ладу ос­нов­них фондів підприємств.

За­ко­но­дав­чою ос­но­вою ви­роб­ництва рибної про­дукції є спеціаль­ний Закон України «Про рибу, інші водні живі ре­сур­си та хар­чо­ву про­дукцію з них» від 6 лю­то­го 2003 p., а також За­галь­но­дер­жав­на програ­ма роз­вит­ку риб­но­го гос­по­дар­ства України на період до 2010 року, за­тверджена За­ко­ном України від 19 лю­то­го 2004 р. № 1516-​IV. Закон України «Про рибу, інші водні живі ре­сур­си та хар­чо­ву про­дукцію з них» спря­мо­ва­но на вста­нов­лен­ня за­галь­них засад ре­гу­лю­ван­ня якості й без­печ­ності ви­ро­ще­ної рибної про­дукції і ви­роб­ле­них з неї про­дуктів хар­чу­ван­ня для життя і здо­ров'я на­се­лен­ня та запобігання негативно­му впли­ву на довкілля.

Важ­ли­вим над­бан­ням За­галь­но­дер­жав­ної про­гра­ми роз­вит­ку риб­ного гос­по­дар­ства України на період до 2010 року є нор­ма­тивне за­кріплен­ня роз­поділу риб­но­го гос­по­дар­ства на підга­лузі - ри­баль­ство і риб­ниц­тво. Ри­баль­ством визнається про­ми­сел риби та інших вод­них живих ре­сурсів у ри­бо­гос­по­дарсь­ких вод­них об'єктах. Риб­ниц­твом є роз­ве­ден­ня і ви­ро­щу­ван­ня риби та інших вод­них живих ре­сурсів у спе­ціально ство­ре­них штуч­них умо­вах або визна­че­них для цього рибогос­подарських вод­них об'єктах.

Національ­ний кла­сифікатор України ДК 009:2005 (Кла­сифікація видів еко­номічної діяль­ності), за­твер­дже­ний на­ка­зом Держ­с­по­жи­встан­дар­ту України від 26 груд­ня 2005 р. № 375, відно­сить до риб­ництва (код 05.​02): ви­ро­щу­ван­ня ри­бо­по­сад­ко­во­го матеріалу (молоді уст­ри­ць, мідій, кре­ве­ток, ра­ко­подібних, мальків риб тощо); ви­ро­щу­ван­ня черво­них та інших морсь­ких во­до­ро­стей, які при­датні для спо­жи­ван­ня; мор­ське і прісно­водне риб­ниц­тво; роз­ве­ден­ня уст­ри­ць; на­дан­ня по­слуг, пов'яза­них з діяльністю ри­бо­розплідників та риб­них ферм, об­сте­жен­ня стану во­дой­мищ. Риб­ниц­тво не вклю­чає роз­ве­ден­ня жаб, а також ри­бальство як вид спор­ту чи дозвілля.

Вилов ви­ро­ще­ної у внутрішніх во­дой­мах риби на­ле­жить до сфе­ри без­по­се­ред­ньо­го аг­рар­но-​пра­во­во­го ре­гу­лю­ван­ня. Про­ми­сло­ве ри­бальство ди­ко­ро­сту­чих біоре­сурсів не є сільсь­ко­гос­по­дарсь­кою ді­яльністю і підпадає під сферу дії аг­рар­но­го права лише як скла­до­ва аг­ро­про­ми­сло­во­го ком­плек­су у ча­стині ри­бо­пе­ре­роб­ної хар­чо­вої про­мисловості.

Ос­новні ви­мо­ги щодо ве­ден­ня риб­но­го гос­по­дар­ства та здійс­нен­ня ри­баль­ства ви­су­ває Тимча­со­вий по­ря­док ве­ден­ня риб­но­го господар­ства і здійс­нен­ня ри­баль­ства, за­твер­дже­ний по­ста­но­вою Кабінету Мі­ністрів України від 28 ве­рес­ня 1996 р. № 1192. Ве­ден­ня риб­но­го гос­подарства та ри­баль­ство по­винні здійс­ню­ва­ти­ся з до­дер­жан­ням таких ос­нов­них вимог: 1) недо­пу­щен­ня погіршен­ня умов існу­ван­ня вод­них живих ре­сурсів; 2) за­без­пе­чен­ня охо­ро­ни вод­них живих ре­сурсів від бра­коньєрсь­ко­го та іншого ви­ко­ри­стан­ня, що про­во­дить­ся з порушен­ням пра­вил; 3) спри­ян­ня при­род­но­му відтво­рен­ню вод­них живих ре­сурсів шля­хом про­ве­ден­ня біотехнічних та риб­ни­ць­ко-​меліора­тив­них робіт, спря­мо­ва­них на поліпшен­ня умов їх існу­ван­ня, здійс­нен­ня за­ходів щодо штуч­но­го відтво­рен­ня вод­них живих ре­сурсів; 4) виконан­ня вста­нов­ле­них норм, лімітів (квот), термінів і пра­вил використан­ня вод­них живих ре­сурсів; 5) за­без­пе­чен­ня управління і кон­тро­лю у галузі охо­ро­ни, ви­ко­ри­стан­ня і відтво­рен­ня вод­них живих ре­сурсів та збе­ре­жен­ня се­ре­до­ви­ща їх пе­ре­бу­ван­ня; 6) ви­ко­нан­ня норм і ви­мог міжна­род­но­го права щодо здійс­нен­ня ри­баль­ства; 7) за­без­пе­чен­ня на­у­ко­во обґрун­то­ва­но­го раціональ­но­го ви­ко­ри­стан­ня вод­них живих ре­сурсів.

По­ря­док здійс­нен­ня риб­ництва вста­нов­лює Інструкція про поря­док здійс­нен­ня штуч­но­го роз­ве­ден­ня, ви­ро­щу­ван­ня риби, інших вод­них живих ре­сурсів та їх ви­ко­ри­стан­ня в спеціаль­них то­вар­них риб­них гос­по­дар­ствах, за­твер­дже­на на­ка­зом Дер­жав­но­го комітету риб­но­го гос­подарства України від 15 січня 2008 р. № 4, зареєстро­ва­на в Міністер­стві юстиції України 28 січня 2008 р. за № 64/14755.

По­ря­док здійс­нен­ня та ре­гу­лю­ван­ня про­ми­сло­во­го ри­баль­ства (крім лю­би­тельсь­ко­го та спор­тив­но­го ри­баль­ства в ри­бо­гос­по­дарсь­ких вод­них об'єктах за­галь­но­го ко­ри­сту­ван­ня) вста­нов­люється Пра­ви­ла­ми про­ми­сло­во­го ри­баль­ства в ри­бо­гос­по­дарсь­ких вод­них об'єктах Украї­ни, за­твер­дже­ни­ми на­ка­зом Дер­жав­но­го комітету риб­но­го господар­ства України від 18 бе­рез­ня 1999 р. № 33, зареєстро­ва­ни­ми в Міністер­стві юстиції України 25 трав­ня 1999 р. за № 326/3619.

Спеціально упов­но­ва­же­ним цен­траль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди з пи­тань риб­но­го гос­по­дар­ства є Дер­жав­ний комітет риб­но­го госпо­дарства України, пра­во­вою ос­но­вою функціону­ван­ня якого є постано­ва Кабінету Міністрів України «Про утво­рен­ня Дер­жав­но­го комітету риб­но­го гос­по­дар­ства України» від 2 ли­сто­па­да 2006 р. за № 1523, а також По­ло­жен­ня про Дер­жав­ний комітет риб­но­го гос­по­дар­ства Укра­їни, за­твер­джене по­ста­но­вою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2007 р. № 42. Діяльність комітету спря­мо­вується і ко­ор­ди­нується Кабі­нетом Міністрів України через Міністра аг­рар­ної політики. Взаємні функціональні права і обов'язки Міністра аг­ро­політики і Го­ло­ви Держ­ком­ри­бго­спу вста­нов­лю­ють­ся на­ка­зом Міністер­ства аг­рар­ної політики України «Про спря­му­ван­ня і ко­ор­ди­націю Міністром аг­рар­ної полі­тики України діяль­ності Дер­жав­но­го комітету риб­но­го гос­по­дар­ства України» від 4 лю­то­го 2008 р. № 37.

22.01.2015; 22:05
просмотров: 816