конспект лекций, вопросы к экзамену

Правове регулювання насінництва.

Закон України «Про насіння і са­див­ний матеріал» від 26 груд­ня 2002 р. визна­чає насінниц­тво та роз­сад­ниц­тво як га­лузь рослинниц­тва, що займається роз­мно­жен­ням насіння і са­див­но­го матеріалу, збе­реженням і поліпшен­ням їх сор­то­вих, посівних і вро­жай­них яко­стей (вла­сти­во­стей), а також здійснює сор­то­вий та насіннєвий кон­троль. Відповідно до ст. З за­зна­че­но­го За­ко­ну до суб'єктів насінництва та роз­садництва на­ле­жать фізичні та юри­дичні особи, яким на­да­но право зай­матися ви­роб­ниц­твом, реалізацією та ви­ко­ри­стан­ням насіння і садив­ного матеріалу відповідно до за­ко­но­дав­ства України.

Га­лу­зе­ва про­гра­ма «Се­лекція і насінниц­тво - 2006-​2010», затвер­джена на­ка­зом Міна­г­ро­політики України та УААН від 11 груд­ня 2006 р. № 757/129 за­зна­чає, що ви­роб­ниц­твом оригіналь­но­го, елітного насіння та са­див­но­го матеріалу сільсь­ко­гос­по­дарсь­ких рос­лин у 2006-​2010 pp. зай­ма­ти­му­ть­ся 55 на­у­ко­во-​до­слідних уста­нов та 110 дослідних госпо­дарств Української ака­демії аг­рар­них наук, а також близь­ко 90 нав­чаль­но-​до­слідних гос­по­дарств та інших пас­пор­ти­зо­ва­них суб'єктів насінни­цтва, які бу­дуть вести пер­винне і елітне насінниц­тво більш ніж 800 сор­тів і гібридів та ви­роб­ля­ти в се­ред­ньо­му за рік майже 320 тис. тонн елітного насіння зер­но­вих і зер­но­бо­бо­вих куль­тур, понад 16 тис. тонн кар­топлі, 13 тис. тонн сої, 1,5 тис. тонн ріпаку і 2,6 млн шт. са­д­жанців хмелю.

Для впо­ряд­ку­ван­ня відно­син з насінництва та уточ­нен­ня переліку суб'єктів насінництва і роз­сад­ництва дані про них вно­ся­ть­ся до Держав­ного реєстру ви­роб­ників насіння і са­див­но­го матеріалу, який ве­деть­ся на основі По­ло­жен­ня, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Міністер­ства аг­рар­ної політики України від 29 трав­ня 2003 р. № 152, зареєстро­ва­но­го в Міні­стерстві юстиції України 15 липня 2003 р. за № 595/7916. Дер­жав­ний реєстр ви­роб­ників насіння і са­див­но­го матеріалу (далі - Реєстр) - це перелік суб'єктів насінництва та роз­сад­ництва, яким на­да­но право ви­роб­ля­ти та реалізо­ву­ва­ти насіння і са­див­ний матеріал. Реєстрація суб'єктів насінництва і роз­сад­ництва про­во­дить­ся на підставі на­ка­зу Міністер­ства аг­рар­ної політики України про ви­да­чу пас­пор­та на вироб­ництво та реалізацію насіння і са­див­но­го матеріалу та за­не­сен­ня його до Реєстру. Суб'єкти насінництва і роз­сад­ництва, не за­не­сені до Реє­стру, не мають права ви­роб­ля­ти насіння та са­див­ний матеріал для реа­лізації. Реєстр за дору­чен­ням Міністер­ства аг­рар­ної політики України веде Дер­жав­на служ­ба з охо­ро­ни прав на сорти рос­лин.

Одер­жан­ня ста­ту­су суб'єкта насінництва вре­гу­льо­вує По­ря­док про­ведення ате­стації суб'єктів гос­по­да­рю­ван­ня на право ви­роб­ництва та реа­лізації насіння і са­див­но­го матеріалу, за­твер­дже­ний на­ка­зом Міністер­ства аг­рар­ної політики України від 29 трав­ня 2003 р. № 152, зареєстро­ваний в Міністерстві юстиції України 15 липня 2003 р. за № 594/7915. Ате­стацію суб'єктів гос­по­да­рю­ван­ня на право ви­роб­ництва та реалі­зації насіння і са­див­но­го матеріалу про­во­дять ате­стаційні комісії. Ате­стаційна комісія з на­дан­ня суб'єктам гос­по­да­рю­ван­ня права на вироб­ництво та реалізацію: оригіналь­но­го й елітного насіння - утво­рюється на­ка­зом Міністер­ства аг­рар­ної політики України; ре­про­дукційного на­сіння і са­див­но­го матеріалу, гібридів пер­шо­го покоління - утво­рюєть­ся на­ка­зом Міністер­ства аг­ро­про­ми­сло­во­го ком­плек­су АР Крим, голов­них управлінь сільсь­ко­го гос­по­дар­ства і про­до­воль­ства об­лас­них дер­жавних адміністрацій. На підставі рішення ате­стаційних комісій та вис­новків Дер­жав­ної служ­би з охо­ро­ни прав на сорти рос­лин Міністер­ство аг­рар­ної політики України видає наказ про ви­да­чу пас­пор­та на ви­роб­ниц­тво та реалізацію насіння і са­див­но­го матеріалу відповідних ка­те­горій та за­не­сен­ня до Дер­жав­но­го реєстру ви­роб­ників насіння і са­див­но­го матеріалу. Ви­го­тов­лен­ня, за­пов­нен­ня та ви­да­чу суб'єктам насінництва і роз­сад­ництва пас­портів здійснює Українсь­кий інсти­тут екс­пер­ти­зи сортів рос­лин.

Пас­порт на ви­роб­ниц­тво та реалізацію насіння і са­див­но­го мате­ріалу відповідних ка­те­горій видається на термін дії укла­де­но­го ліцен­зійного до­го­во­ру між влас­ни­ком сорту та ви­роб­ни­ком насіння цього сорту, але не більше ніж на 5 років. Після закінчен­ня терміну дії пас­пор­та про­во­дить­ся пе­ре­а­те­стація, у ре­зуль­таті якої видається новий пас­порт.

У про­цесі ви­ко­ри­стан­ня сор­то­во­го насіння мо­жуть суттєво погір­шитися його сор­тові якості. При­чин та­ко­му явищу можна на­ве­сти до­сить ба­га­то: недо­три­ман­ня тех­но­логії посіву, до­гля­ду за посівами, зби­рання, пе­ре­роб­ки й зберігання вро­жаю. На погіршен­ня сор­то­вих якос­тей мо­жуть впли­ну­ти навіть невідповідні при­род­но-​кліма­тичні умови. Досліджен­ня відповідності насіння сор­то­вим ви­мо­гам здійснюється за до­по­мо­гою апро­бації (ви­про­бу­ван­ня) сор­то­вих посівів, яка здійснюєть­ся на основі По­ряд­ку здійс­нен­ня організації та кон­тро­лю за проведен­ням апро­бації сор­то­вих посівів, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Міністер­ства аг­рар­ної політики України від 3 липня 2009 р. № 463, зареєстро­ва­но­го в Міністерстві юстиції України 21 липня 2009 р. за № 659/16675.

Ос­нов­на мета про­ве­ден­ня апро­бації сор­то­вих посівів - підтвер­дження того, що озна­ки сорту за­ли­ши­лись незмінними в про­цесі їх роз­мно­жен­ня та визна­чен­ня при­дат­ності сор­то­вих посівів для вико­ристання уро­жаю з них на насіннєві цілі. Для цього за вста­нов­ле­ни­ми мор­фо­логічними озна­ка­ми відмінності сорту визна­ча­ють­ся сор­то­ва чис­тота (однорідність), засміченість сор­то­во­го посіву іншими рос­ли­на­ми, в тому числі рос­ли­на­ми, насіння яких важко відо­крем­люється, каран­тинними, злісними й от­руй­ни­ми бур'янами, вста­нов­люється ступінь ура­жен­ня рос­лин хво­ро­ба­ми та уш­код­жен­ня шкідни­ка­ми. Апро­бації підля­га­ють усі сор­тові посіви сільсь­ко­гос­по­дарсь­ких рос­лин, які зане­сені до Дер­жав­но­го реєстру сортів рос­лин, при­дат­них для по­ши­рен­ня в Україні, та при­зна­чені для ви­ко­ри­стан­ня на насіннєві цілі або прохо­дять ви­роб­ни­че ви­про­бу­ван­ня і на­ле­жать суб'єктам насінництва та роз­садництва. Здійснює апро­бацію дер­жав­ний інспек­тор з насінництва із за­лу­чен­ням, за необхідності, ав­то­ра сорту або пред­став­ників уста­но­ви-​оригіна­то­ра та за­яв­ни­ка.

За­галь­на схема апро­бації вклю­чає су­купність таких дій. До почат­ку про­ве­ден­ня апро­бації в підприємстві скла­дається за­галь­ний план апро­бації посівів чи на­са­д­жень. У плані необхідно вка­за­ти назви (номе­ри) ділянок, розміщення рядів і рос­лин у ряду згідно зі сто­ро­на­ми сві­ту, стро­ка­ми і чер­говістю про­ве­ден­ня апро­бації. Під час про­ве­ден­ня апро­бації на ділянці огля­да­ють усі рос­ли­ни або кущі кож­но­го ряду, від­значаючи в по­льо­во­му жур­налі номер ряду, кількість рос­лин основно­го сорту, домішки і ви­па­ди. Апро­бацію про­во­дять двоє людей - апро­батор і помічник. Апро­ба­тор визна­чає відповідність рос­лин сорту, від­різняє домішки і веде за­пи­си. Помічник за його вказівками по­зна­чає домішки (ети­кет­кою, фар­бою або інше) чи ви­да­ляє їх і підра­хо­вує кіль­кість рос­лин (са­д­жанців або кущів) кож­но­го ос­нов­но­го сорту ок­ре­мо у ряді. За ре­зуль­та­та­ми досліджень визна­чається чи­сто­сортність і зрідже­ність посівів (на­са­д­жень) у відсот­ках до за­галь­ної кількості рос­лин на оди­ни­цю площі. За матеріалами апро­бації скла­да­ють­ся акти апро­бації у трьох примірни­ках за підпи­сом апро­ба­то­ра, керівника підприємства, засвідчу­ють­ся пе­чат­кою і пер­ший примірник над­си­лається до Україн­ської дер­жав­ної по­мо­логічно-​ам­пе­ло­графічної інспекції, дру­гий зали­шається в гос­по­дарстві, а третій - подається уста­нові, якій підзвітне підприємство.

За ре­зуль­та­та­ми визна­чен­ня посівних яко­стей насіння відповідні насіннєві інспекції (за те­ри­торіаль­ною озна­кою) ви­да­ють влас­ни­кові такі дер­жавні до­ку­мен­ти: Сер­тифікат на насіння України; Посвідчен­ня про кон­диційність; Ре­зуль­тат аналізу насіння.

Об'єктами насінництва та роз­сад­ництва згідно зі ст. 2 За­ко­ну Украї­ни «Про насіння і са­див­ний матеріал» є: 1) сорт рос­лин (клон, лінія, гібрид, по­пу­ляція, сор­то­суміш); 2) насіння і са­див­ний матеріал; 3) на­сінни­цькі посіви та на­са­д­жен­ня.

Сутність таких різно­видів сорту рос­лин, як клон, лінія і гібрид, бу­ло роз­кри­то вище. По­пу­ляцією є су­купність рос­лин од­но­го виду, поши­рених у певній місце­вості. Щодо сорту, то це пе­ре­ва­жа­ю­че по­ши­рен­ня яко­гось сорту рос­лин у межах певної місце­вості. Сор­то­суміш одержу­ється внаслідок цілес­пря­мо­ва­но­го або ненав­мис­но­го (при об­робці, збе­ріганні чи пе­ре­ве­зенні) змішу­ванні різних сортів рос­лин од­но­го виду. Внаслідок різних вла­сти­во­стей змішаних сортів сор­то­суміш як насіння ви­ко­ри­сто­вується од­но­ра­зо­во.

Під насінням розуміються ор­га­ни рос­лин, які використовують­ся для роз­мно­жен­ня. Са­див­ний (по­сад­ко­вий) матеріал - це рос­ли­ни та їх ча­сти­ни, що вва­жа­ють­ся при­дат­ни­ми для відтво­рен­ня цілісних рос­лин.

Насінни­цькі посіви - це ділянки ріллі, при­зна­чені для розмножен­ня посівних сортів рос­лин. На­са­д­жен­ня при­зна­ча­ють­ся для розмно­ження ба­га­торічних рос­лин, які відтво­рю­ють­ся за до­по­мо­гою садивно­го (по­сад­ко­во­го) матеріалу.

За­леж­но від мож­ли­вості пе­ре­да­ти сор­тові якості насіння поділя­ють на ка­те­горії:

  • оригінальне - це насіння пер­вин­них ланок насінництва, вироб­лене оригіна­то­ром сорту, тобто осо­бою, яка ство­ри­ла, ви­ве­ла, ви­яви­ла сорт та (або) за­без­пе­чує його збе­ре­жен­ня. На оригіна­то­ра по­кла­даєть­ся обов'язок за­без­пе­чу­ва­ти підт­рим­ку сорту таким чином, щоб збері­галися озна­ки, вка­зані у описі сорту, скла­де­но­му на дату його реєстра­ції у Дер­жав­но­му реєстрі сортів рос­лин, при­дат­них для по­ши­рен­ня в Україні;
  • елітним є насіння, от­ри­мане від послідов­но­го роз­мно­жен­ня оригіналь­но­го насіння в елітно-​насінни­ць­ких та інших гос­по­дар­ствах, за­не­се­них до Дер­жав­но­го реєстру ви­роб­ників насіння і са­див­но­го мате­ріалу. Кількість поколінь елітного насіння визна­чає оригінатор сорту, але, як пра­ви­ло, їх є два, тобто су­перелітне та елітне;
  • ре­про­дукційне насіння - усі на­ступні покоління елітного насін­ня, тобто насіння першої та на­ступ­них ре­про­дукцій. Ре­про­дукцією є період од­но­ра­зо­во­го роз­мно­жен­ня насіння внаслідок його висіву і зби­рання вро­жаю. Через при­род­но-​кліма­тичні особ­ли­вості про­дукцію рос­линництва можна одер­жа­ти лише один раз на рік. Тому ре­про­дукцією є по­ряд­ко­вий номер року роз­мно­жен­ня елітного насіння. На­при­клад, вираз «насіння другої ре­про­дукції» озна­чає, що таке насіння одер­жа­но на дру­гий рік роз­мно­жен­ня елітного насіння. За­леж­но від ви­до­вих особ­ливостей рос­лин може бути декілька ре­про­дукцій. Як пра­ви­ло, після чет­вер­тої ре­про­дукції насіння втра­чає свої сор­тові якості і по­тре­бує сор­то­онов­лен­ня. Сор­то­онов­лен­ням є періодич­на заміна сор­то­во­го на­сіння сільсь­ко­гос­по­дарсь­ких куль­тур ви­со­ко­якісним насінням цього са­мо­го сорту. При цьому ба­жа­но, щоб насіння було оригіналь­ним, еліт­ним або хоча б не нижче першої ре­про­дукції.

До насіння за­зна­че­них ка­те­горій прирівнюється відповідний садив­ний матеріал кар­топлі, ви­но­гра­ду, пло­до­вих, горіхоплідних, ягідних, де­ко­ра­тив­них, лікарсь­ких, лісових куль­тур з ураху­ван­ням особливос­тей їх роз­мно­жен­ня.

22.01.2015; 22:13
просмотров: 1570