конспект лекций, вопросы к экзамену

Правове регулювання тваринництва

Закон України «Про за­хист тва­рин від жор­сто­ко­го поводжен­ня» від 21 лю­то­го 2006 р. під тва­ри­на­ми розуміє біологічні об'єкти, що відно­ся­ть­ся до фауни: сільсь­ко­гос­по­дарські, до­машні, дикі, у тому чис­лі до­маш­ня і дика птиця, хутрові, ла­бо­ра­торні, зоо­пар­кові, цир­кові. По­няття фауни по­хо­дить з дав­ньо­римсь­кої міфології від імені богині лі­сів, полів і звірів. У су­час­но­му розумінні фа­у­ною є сфор­мо­ва­ний істо­рично тва­рин­ний світ, су­купність усіх видів тва­рин певної місце­вості, країни або пев­но­го гео­логічного періоду роз­вит­ку нашої пла­не­ти.

Сільсь­ко­гос­по­дарсь­ки­ми є тва­ри­ни, що утри­му­ють­ся та розво­дяться лю­ди­ною для от­ри­ман­ня про­дуктів і си­ро­ви­ни тва­рин­но­го похо­дження. Тоді тва­рин­ниц­тво можна визна­чи­ти як га­лузь сільсь­ко­го гос­по­дар­ства, пов'язану з діяльністю по утри­ман­ню і роз­ве­ден­ню сіль­ськогосподарських тва­рин для одер­жан­ня про­дуктів хар­чу­ван­ня і сиро­вини для про­ми­сло­вості. Хар­чові про­дук­ти тва­рин­но­го по­ход­жен­ня - це про­дук­ти, що вжи­ва­ють­ся лю­ди­ною в на­ту­раль­но­му вигляді чи після відповідної об­роб­ки про­до­воль­чої си­ро­ви­ни тва­рин­но­го по­ход­жен­ня, - кон­сер­ви м'ясні, м'ясо-​рос­линні та рибні, сири, мо­ло­ко та мо­лочні про­дукти, про­дук­ти дитя­чо­го хар­чу­ван­ня, мар­га­рин, жири, ков­басні виро­би, м'ясні кон­цен­тра­ти тощо.

За да­ни­ми Держ­ком­ста­ту України на 1 січня 2009 р. у тваринницт­ві України на­ра­хо­ву­ва­ло­ся сільсь­ко­гос­по­дарсь­ких тва­рин (тис. голів): ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би - 5079,0, у т. ч. корів - 2856,3; сви­ней - 6526,0; овець та кіз - 1726,9; птиці - 177555,9; бджіл - 3250,3. Порівняно з 1990 р. за­зна­чене поголів'я за ви­да­ми відповідно ста­но­ви­ло: ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би - 20,6%, в т. ч. корів - 34,1; сви­ней - 33,6; овець та кіз - 20,5; птиці - 72,1; бджіл - 92,5%. Проте на за­галь­но­му фоні зменшен­ня поголів'я тва­рин їхня про­дук­тивність зрос­ла. Так, у 2008 р. продук­тивність однієї го­ло­ви сільсь­ко­гос­по­дарсь­ких тва­рин ста­но­ви­ла: удій мо­ло­ка - 3793 кг; приріст ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би - 449 г на добу; при­ріст сви­ней - 361 г на добу; яєць - 278 піт. за рік. Відповідно, порів­няно з 1990 р. про­дук­тивність зрос­ла: по мо­ло­ку - на 32,5%; при­ро­сту ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би - на 4; при­ро­сту сви­ней - на 58; яєць - на 30%. До­сяг­нуті по­каз­ни­ки дають змогу за­без­пе­чи­ти по­тре­би на­се­лен­ня у віт­чизняній сільсь­ко­гос­по­дарській про­дукції тва­рин­но­го по­ход­жен­ня.

Ви­роб­ниц­тво про­дукції тва­рин­ництва за­без­пе­чу­ють за­ко­ни України «Про мо­ло­ко та мо­лочні про­дук­ти» від 24 черв­ня 2004 p., «Про бджіль­ництво» від 22 лю­то­го 2000 p., «Про рибу, інші водні живі ре­сур­си та хар­чо­ву про­дукцію з них» від 6 лю­то­го 2003 р. Роз­ве­ден­ня тва­рин здій­снюється на основі законів України «Про племінну спра­ву у тварин­ництві» (в ре­дакції За­ко­ну від 21 груд­ня 1999 p. № 1328-​XIV), «Про вне­сен­ня змін до де­я­ких законів України щодо за­про­ва­д­жен­ня ліцен­зування пев­них видів гос­по­дарсь­кої діяль­ності у племінній справі в тва­рин­ництві» від 20 лю­то­го 2003 р. За­хо­ди з роз­вит­ку се­лекції у тва­ринництві і адап­тації за­ко­но­дав­ства України у сфері племінної спра­ви у тва­рин­ництві до за­ко­но­дав­ства Євро­пейсь­ко­го Союзу здійснюється на основі «За­галь­но­дер­жав­ної про­гра­ми се­лекції у тва­рин­ництві на пе­ріод до 2010 року», за­твер­дже­ної За­ко­ном України від 19 лю­то­го 2004 р. Крім за­зна­че­них законів, пра­во­во­му вре­гу­лю­ван­ню аг­рар­них відно­син з ви­роб­ництва про­дукції тва­рин­ництва при­свя­че­но знач­ну кількість підза­кон­них актів.

Про­грамне зна­чен­ня має по­ста­но­ва Кабінету Міністрів України «Про за­хо­ди щодо активізації ро­бо­ти з роз­вит­ку тва­рин­ництва» від 20 серп­ня 2008 р. № 729, у якій визна­че­но цілу низку заходів спеціаль­них дер­жав­них органів з роз­вит­ку тва­рин­ництва. Роз­ви­ток рин­ко­вих відно­син у тва­рин­ництві пе­ред­ба­че­но по­ста­но­вою Кабінету Міністрів України «Деякі пи­тан­ня ко­ор­ди­нації міжга­лу­зе­вих відно­син на ринку про­дукції тва­рин­но­го по­ход­жен­ня» від 25 груд­ня 2002 р. № 1964. Було утво­ре­но Міжвідомчу комісію з пи­тань ко­ор­ди­нації міжга­лу­зе­вих від­носин на ринку про­дукції тва­рин­но­го по­ход­жен­ня, за якою затвердже­но функції з моніто­рин­гу цін, на­раху­ван­ня та ви­плат пе­ре­роб­ни­ми під­приємства­ми дотацій за реалізовані їм мо­ло­ко та м'ясо в живій вазі, уз­год­жен­ня дій, спря­мо­ва­них на ство­рен­ня взаємовигідних умов для функціону­ван­ня всіх суб'єктів гос­по­да­рю­ван­ня на ринку про­дукції тва­ринного по­ход­жен­ня ви­хо­дя­чи з необхідності за­без­пе­чен­ня прибут­кової діяль­ності сільсь­ко­гос­по­дарсь­ких ви­роб­ників про­дукції тварин­ництва з ураху­ван­ням цінової си­ту­ації, яка скла­дається на цьому ринку, та у разі необхідності з пи­тань, що по­тре­бу­ють вирішення на держав­ному чи регіональ­но­му рівні.

22.01.2015; 22:15
просмотров: 613