конспект лекций, вопросы к экзамену

Основні принципи управління природокористуванням та природоохоронною: пріоритетність вимог екологічної безпеки й особливості її забезпечення

Управління в області ох н/с – урегул нормами еколог права види д-стідерж органів м/с і об громадян, направлені на забезпечення сусп. відносин по викор і ох об’єктів еколог права і на дотримання держ органами, ю і ф о.

1)Принцип пріоритетності вимог екологічної безпеки. Це випливає, насамперед, із положень ст. 16 КУ, які визнаю пріоритет екологічних інтересів суспільства над економічними та іншими інтересами. Заходам щодо забезпечення екологічної безпеки присвячені, зокрема ст. ст. 50-59 ЗУ «Про ох н/с».

2)Принцип законності: управління природокористуванням і охороною н/с позначаєте, що всі функції управління природокористу-ванням і охороною н/с мають здійснюва¬тися в суворій відповідності до вимог КУ, актів екологічного законодавства, а також встановленої компетенції відповідного органу управ¬ління, не порушувати охоронюваних законом інтересів природокористувачів, держави, юридичних і фізичних осіб.

3)Принцип гармонійного поєднання екологічних, економічних і соціальних інтересів населення в процесі здійснення природокористування та охорони навколишнього середовища обумовлений нерозривним зв'язком людини із оточуючим середовищем, що виконує по відношенню до нього поряд із екологіч¬ною функцією також економічну функцію.

4)Принцип поєднання об'єктного і адміністративно-територіального управління в організації природокористування та охорони навколишнього се¬редовища полягає в тому, що в тих випадках, коли в інтересах раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища функції управління не можуть бути ефективно реалізовані в межах традиційного адміністративно-територіального підходу, управління організовується по відно¬шенню до окремо охоронюваного чи використовуваного об'єкта, розташованого на території кількох адміністративно-територіальних одиниць (утворень).

5)Басей¬новий принцип управління водними ресурсами можна розглядати як сучасний підхід до управління водними ресурсами, де основним об'єктом річкоіий басейн, а вірніше - процеси використання, охорони та відтвога річковик басейнів.

6)Принцип розподілу господарсько-експлуатаційних і контрольних функцій при організації діяльності спеціально уповноважених органів виявляється в тому, що, з одного боку, повний «набір» контрольних функцій не може бути делегований суб'єктам господарювання, і, з іншого боку, контролюючі органи позбавлені права на здійснення безпосередньої господарської діяльності в га¬лузі спеціального природокористування і господарської експлуатації природних ресурсів.

01.03.2015; 18:00
просмотров: 1844