конспект лекций, вопросы к экзамену

Система державних органів управління у сфері охорони довкілля: правовий статус спеціального органу виконавчої влади та структурних його формувань на місцях

Управління в області ох н/с – урегул нормами еколог права види д-стідерж органів м/с і об громадян, направлені на забезпечення сусп. відносин по викор і ох об’єктів еколог права і на дотримання держ органами, ю і ф о.

Державні органи управління у сфері охорони довкілля посідають особливе місце у системі органів управління в цій сфері, де поряд із ними виділяються інші відособлені інституції.

Державний орган - це частина державного апарату: група осіб або особа, яка наділена державно-владною компетенцією для виконання завдань і функцій держави.

За характером компетенції державні органи управління у сфері охорони довкілля поділяються на органи загальної компетенції та органи спеціальної компетенції

Органи загальної компетенції - це органи, для яких повноваження з питань охорони навколишнього природного середовища є лише складовими загальних повноважень щодо вирішення питань економічного і соціального розвитку дер¬жави та окремих регіонів. До таких державних органів відносяться: ПУ як глава держави, КМУ як вищий орган виконавчої влади в державі, Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації. З урахуванням певних особливостей, притаманних системі місце¬вого самоврядування, до таких органів можна також віднести виконавчі органи міських, селищних та сільських рад, але тільки у межах делегованих повноважень органів державного управління в галузі охорони довкілля.

Органи спеціальної компетенції - це спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади та їх підрозділи на місцях, які реалізовують функції управління в галузі забезпечення раціонального використання природних ресурсів та ефективної охорони навколишнього природного середовища. За ознакою сфери діяльності та обсягу еколого-правової компетенції їх можна поділити на органи надвідомчого та відомчого управління і контролю.

02.03.2015; 06:00
просмотров: 1255