конспект лекций, вопросы к экзамену

Підстави та умови застосування юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

Юр відповідальність – відносини між д-вою  в особі спец уповн органів, ох н/с, правоохор органів, інуповновсубєктів – з однієї сторонни, і правопорушником з іншої по застосуванні засобів впливу.

Сутність: настання негативн наслідків для правопоруш. Еколог в-стьз-вом не регулюється.

Важливу підставу юридичної відповідальності складають галузеві норми природоресурсового законодавства. Такі правові норми закріплені у відповідних розділах ЗК, ВК, ЛК, КпН, ЗУ «Про природно-заповідний фонд України», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про охорону земель», «Про охорону атмосферного повітря», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про за¬хист людини від впливу іонізуючих випромінювань», «Про зону надзвичайної екологічної ситуації».

Загальновизнаною підставою юридичної відповідальності є скоєння право¬порушення. Під правопорушенням розуміється винна протиправна дія чи без¬діяльність, що порушує встановлений державою правопорядок у суспільстві.

Зміст екологічного правопорушення складають дії чи бездіяльність, що суперечать вимогам екологічного законодавства. Протиправність екологічного правопорушення полягає у зазіханні на встановлений правопорядок надання та використання природних ресурсів, забезпечення ефективної охорони навко¬лишнього середовища, відтворення природних об'єктів та природних ресурсів, відновлення зруйнованих екосистем, на стан якості довкілля тощо.

Порушення вимог норм екологічного законодавства може проявлятися у формі активних дій (порушення вимог використання природних ресурсів, за¬бруднення навколишнього природного середовища, невиконання розпоряджень екологічної експертизи), так і формі бездіяльності (неприйняття заходів для за¬побігання забруднення середовища існування, ліквідації шкідливих наслідків аварій, що негативно впливають на стан довкілля, несвоєчасне повідомлення відповідних служб про викиди чи розливи забруднюючих речовин). Таким чином, екологічне правопорушення являє собою винну протиправну дію чи бездіяль¬ність, що порушує встановлений державою правопорядок у сфері використаний природних об'єктів та їх ресурсів, охорони навколишнього природного середо¬вища або заподіяння вчинків, що створюють загрозу екологічної небезпеки, за які чинним законодавством передбачена юридична відповідальність.

02.03.2015; 18:00
просмотров: 1789