конспект лекций, вопросы к экзамену

Підходи до визначення змісту правової роботи.

В останні десятиріччя зміст і напрямки правової роботи трактувалися в юридичній літературі неоднаково. Так, Долгополов А. М. в загальному вигляді визначає, що правова робота – це комплекс заходів, які здійснюються державними органами управління, посадовцями з метою забезпечення строгого дотримання закону у всіх сферах господарської і суспільної діяльності.

Замойській І.Е. вважає, що правова робота – це правове регулювання діяльності органів управління і підприємств. Анохин В.С. визначає правову роботу, як трудову діяльність, зв'язану із застосуванням норм права. Вельми широко визначали зміст правової роботи

Е.В. Вольська і Р.Ф. Каллістратова. Ними в число напрямків правової роботи включалися:

  • нормотворчість в межах компетенції, закріпленої в законі (відомче, локальне);
  • організація реалізації розпоряджень, пов'язаних з управлінням, організаційно-оперативною діяльністю, властивих кожному суб'єкту правової роботи у сфері його безпосередніх функцій;
  • претензійно-позовна робота; організація захисту прав і законних інтересів підприємств і організацій;
  • внутрівідомчий і внутрішньогосподарчий контроль за дотриманням норм цивільного, господарського, фінансового, трудового, природоохоронного і інших галузей законодавства в управлінсько-господарській практиці; вживання заходів до усунення правопорушень;
  • загальнодержавний контроль за правовою роботою в країні, загальне і методичне керівництво нею;
  • організація впровадження в господарську практику організації нових правових розпоряджень;
  • внесення на основі практики пропозицій компетентним органам і посадовцям про усунення суперечностей, пропусків, інших недоліків чинного законодавства, що знижують його ефективність або що викликають явні небажані наслідки

Згрупувавши різні точки зору учених, можна виділити два основні підходи до визначення суті правової роботи. Ряд авторів визначає вузьке розуміння цього терміну, зокрема, як діяльність юридичної служби. Інші учені вважають, що поняттям «правова робота» охоплюється діяльність не тільки юридичної служби, але також інших посадовців і функціональних підрозділів. Правова робота на підприємстві пов'язана, перш за все, із знанням і виконанням законодавства.

13.05.2015; 21:47
просмотров: 645