конспект лекций, вопросы к экзамену

Професійний рівень і ділові якості юрисконсульта.

Юрист — фахівець, що одержав повний набір юридичних знань, умінь і навичок відповідно до державних стандартів освіти та володіє правом займати певні посади в різних сферах юридичної практики, тобто займатися визначеною юридичною практичною діяльністю.

Професіоналізм — невід'ємна властивість юридичної діяльності, що означає добре володіння своєю професією, тобто володіння знаннями, досвідом, вміннями і навичками. Як професіонал юрист повинен володіти фундаментальними і спеціальними юридичними знаннями, мати розвинене правове мислення, бути впевненим у верховенстві права і необхідності дотримання законності; уміло користуватися юридичним інструментарієм при вирішенні юридичних завдань у цілях захисту прав людини. Професіонал — це добре підготовлений спеціаліст конкретної справи. Високий професіонал — це людина внутрішньої самодисципліни, яка ніколи не дозволяє собі поверхового ставлення до справи.

У професійній діяльності юриста наявні основні аспекти, які необхідні для ефективної роботи, зокрема:соціальний, пошуковий, конструктивний, комунікативний, організаційний, посвідчений.

  1. Соціальний – виражається в необхідності ухвалювати соціально значимі рішення в процесі тлумачення і реалізації правових норм,виступати як захисник прав і законних інтересів громадян, організатор боротьби з правопорушеннями на дорученій ділянці, включаючи їх профілактику, проведення правової пропаганди серед населення.
  2. Пошуковий – полягає в застосуванні юристом професійних навиків по встановленню фактів, що мають юридичне значення, в зборі інформації, необхідної для вирішення юридичних справ.
  3. Конструктивний – полягає в аналізі і узагальненні всієї зібраної юристом інформації у юридичній справі з метою відтворення наявної моделі ситуації, що вимагає правової оцінки.
  4. Комунікативний – відображає сторони професійної діяльності юриста, пов'язані з постійним спілкуванням з людьми – колегами,клієнтами, учасниками справи і всіма тими, хто має відношення досправи.
  5. Організаційний – передбачає ефективну реалізацію юристом посадових повноважень, що виражається у вольових діях по організації власної праці і колективі.
  6. Посвідчувальний – проявляється в правильному документальному оформленні правових актів.

Вказані аспекти характеризують професійну діяльність будь-якого юриста. Крім цього, при вивченні теми слід ознайомитись з поняттям етичної культури юриста, тобто системі моральних принципів і норм, які знаходять свій вираз у взаємовідносинах з державними органами, контрагентами, і в який складовою входить діловий етикет

Якості юриста як особи, що визначають рівень його кваліфікації:

професійно-ділові: глибока повага до законів, працездатність, ічдповідальність за долю людей, любов до своєї професії, здатність і амокритично оцінювати свою діяльність, дисциплінованість і пунк-Гуальність у роботі;

морально-етичні: твердість моральних засад, високі етичні по¬гляди, сумлінність, принциповість, відповідальність за виконувану справу, здатність брати відповідальність на себе, гуманність, нетер¬пимість до порушників законів;

інтелектуальні: вміння відрізняти істотне від неістотного, голо¬вне від неосновного, ерудиція, глибина, логічність, незалежність мислення, здоровий глузд, розсудливість, гнучкість мислення (умін¬ня розглядати питання з різних аспектів), конструктивність і про¬гностичний характер мислення, спостережливість, продуктивна пам'ять;

емоційно-вольові: вміння в складних умовах залишатися терпимим, ввічливим, витриманим, урівноваженим, при цьому виявляти твердість моральних і ідейних переконань; володіти почуттям обо¬в'язку і відповідальності за доручену справу, необхідною волею і на¬полегливістю у виконанні прийнятих рішень;

організаційні: вміння організувати власну ефективну роботу, а також роботу колег і всього колективу.

Питання про відповідність юриста займаній посаді вирішують кваліфікаційні комісії.

14.05.2015; 17:00
просмотров: 2523