конспект лекций, вопросы к экзамену

задачі для юриста консультанта.

Задача 1.

Оскільки розділ «Предмет договору» може бути приводом для можливої недобросовісної поведінки контрагента, слід перевіряти наявність неточностей навмисно внесених партнером. Так, відповідно до умов контракту установі слід було поставити партію автомобілів у кількості 5 штук. При цьому було зазначено тип, загальні параметри: об’єм двигуна, рік випуску.

Проаналізуйте недоліки цього контракту та внесіть пропозиції щодо доповнення розділу «Предмет договору».

необхідно ще внести відомості про марку модель машини, країну випуску чи збору, тип двигуна і колір, колеса, диски, пробіг двигуна, скільки жре бензи на 100км.

Задача 2.

Умовами договору підряду на ремонт приміщення управління Пенсійного фонду України було передбачено, що зазначена робота буде виконана на власний розсуд підрядника. Після закінчення ремонту, Управління звернуло увагу на неякісну роботу, завищення цін  на будівельні матеріали. Оскільки претензії Управління не були задоволені, справа щодо стягнення зайво сплачених коштів направлена до суду. У засіданні було з’ясовано, що робота була виконана третіми особами.

Проаналізуйте ситуацію. Складіть частину договору «права та обов’язки підрядника».

Хто є належним відповідачем у даній справі?

Стаття 838. Генеральний підрядник і субпідрядник

1. Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

2. Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед замовником - за порушення субпідрядником свого обов'язку.

Замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 857. Якість роботи

1. Робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.

2. Виконана робота має відповідати якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на момент передання її замовникові.

3. Результат роботи в межах розумного строку має бути придатним для використання відповідно до договору підряду або для звичайного використання роботи такого характеру.

Стаття 858. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи

1. Якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право, якщо інше не встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від підрядника:

1) безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк;

2) пропорційного зменшення ціни роботи;

3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором.

2. Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих простроченням виконання. У цьому разі замовник зобов'язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.

3. Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

 

Задача 3.

Складіть договір на перевезення партії комп’ютерів. Які основні умови повинні бути при складенні зазначеного виду договору?

Стаття 909. Договір перевезення вантажу

1. За договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

2. Договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі.

3. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням транспортної накладної (коносамента або іншого документа, встановленого транспортними кодексами (статутами).

4. Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договору перевезення вантажу.
+ звідки куда, чим, який вантаж, строк, кількість товару, ціна, обєм.
 

Задача 4.

За умовами договору на виконання будівельних робіт було передбачено розмір та умови оплати в цілому за проведену роботу. Сума договору складала 3000 гривень. Оскільки договір підготовлено безпосередньо виконавцем робіт, у тексті було передбачено, що розрахунок по закінченню буде проведено згідно виставленого рахунку.

Крім цього, у договорі було також передбачено оплату додаткових витрат, що привело до того, що сума договору замість 3000 гривень склала 5500 гривень.

Яка помилка юристів привела до збільшення суми договору? Які умови необхідно передбачити у договорі з метою недопущення збільшення його суми у цьому випадку?

Стаття 877. Проектно-кошторисна документація

1. Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.

Підрядник зобов'язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

2. Договором будівельного підряду мають бути визначені склад і зміст проектно-кошторисної документації, а також має бути визначено, яка із сторін і в який строк зобов'язана надати відповідну документацію.

3. Підрядник, який виявив у ході будівництва не враховані проектною документацією роботи і необхідність у зв'язку з цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису, зобов'язаний повідомити про це замовника.
У разі неодержання від замовника в розумний строк відповіді на своє повідомлення підрядник зобов'язаний зупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, завданих цим зупиненням, на замовника. Замовник звільняється від відшкодування цих збитків, якщо доведе, що у проведенні додаткових робіт немає необхідності.

4. Якщо підрядник не виконав обов'язку, встановленого частиною третьою цієї статті, він позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи і права на відшкодування завданих цим збитків, якщо не доведе, що його негайні дії були необхідними в інтересах замовника, зокрема у зв'язку з тим, що зупинення роботи могло призвести до знищення або пошкодження об'єкта будівництва.

Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документації

1. Замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують десяти відсотків визначеної у кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором.

2. Внесення до проектно-кошторисної документації змін, що потребують додаткових робіт, вартість яких перевищує десять відсотків визначеної у кошторисі ціни, допускається лише за згодою підрядника. У цьому разі підрядник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.
   Договірна ціна у договорі підряду визначається на  основі кошторису як  приблизна  або  тверда.  Договірна  ціна  вважається твердою, якщо інше не встановлено договором.

23. У разі виникнення обставин,  що  зумовлюють  необхідність значного  підвищення  приблизної  договірної  ціни  (більше ніж це визначено договором підряду), підрядник зобов'язаний в установлені договором підряду   строки   повідомити  про  це  замовника.  Якщо підрядник не  повідомив  у  встановленому  порядку  замовника  про необхідність підвищення договірної ціни, він зобов'язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат.

24. Тверда  договірна  ціна  може  коригуватися   тільки   за взаємною  згодою  сторін.  У  разі  підвищення підрядником твердої договірної ціни, не передбаченого договором підряду, всі пов'язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе підрядник.
 

Задача 5.

Стаж державного службовця, який помер у 2003 році, складає 25років. У зв’язку з наявністю 2-ох утриманців була призначена пенсія у розмірі 90% заробітної плати померлого. У жовтні 2005 року одній дитині, яка навчається у вищому навчальному закладі, виповнилося 23 роки. Який розмір пенсії по втраті годувальника буде призначено на одну дитину з листопада 2005 року?

Стаж державного службовця, який помер у 2002 році складав 15 років, у зв’язку з цим пенсія на одного утриманця була призначена у розмірі 85% його заробітної плати. У зв’язку з підвищенням заробітної плати державним службовцям у вересні 2005 року була надана довідка для перерахунку пенсії. Який відсоток буде враховано при перерахунку пенсії?

Оскільки в обох випадках були до суду надані скарги на неправомірні дії управлінь Пенсійного фонду України, складіть на ім’я судді пояснення щодо застосування ст. 37 Закону України «Про державну службу» з питання перерахунку пенсії по втраті годувальника.
У разі смерті особи у період перебування на державній службі за наявності у померлого годувальника стажу державної служби не менше 10 років непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70 відсотків суми заробітної плати померлого годувальника, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а на двох і більше членів сім'ї - 90 відсотків.

 

Задача6.

Одним з місцевих судів прийнято рішення про призначення пенсії за віком гр-ну Б. на пільгових умовах відповідно до ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» за Списком 2 як електрозварювальнику. До розгляду справи в суді управлінням Пенсійного фонду було відмовлено в призначенні пенсії, оскільки записи в трудовій книжці про пільгову роботу перевіркою документів безпосередньо на підприємстві не були підтверджені.

У судове засідання були запрошені свідки, які підтвердили, що гр-н Б. дійсно працював електрозварювальником. На підставі цього було прийняте рішення про призначення пільгової пенсії.

Проаналізуйте зазначене рішення та назвіть основні помилки, які привели до прийняття незаконного рішення. Складіть апеляційну скаргу.
     Стаття 62. Порядок підтвердження стажу роботи ЗУ «ПРО ПЗ»

     Основним документом, що підтверджує стаж  роботи,  є  трудова книжка.  Порядок  підтвердження  наявного  трудового  стажу    при  відсутності  трудової  книжки  або  відповідних  записів  у    ній встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 295. Форма і зміст апеляційної скарги

1. Апеляційна скарга подається у письмовій формі.

2. В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

1) найменування суду, до якого подається скарга;

2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;

3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;

4) рішення або ухвала, що оскаржуються;

5) в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин);

6) нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;

7) клопотання особи, яка подала скаргу;

8) перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
 

Задача 7.

Місцевим судом 13.08.2000 р. були задоволені позовні вимоги гр-на Т. на загальну суму 15700 грн. (у тому числі 8000 грн. моральної шкоди) до управління соціального захисту.

Сума боргу 7700 грн., на думку позивача, склалась з 01.12.89 по 23.07.90 р., коли він, пенсіонер за віком, працюючи юристом в банку,не отримав за цей період пенсію.

Які порушення були допущені судом при розгляді справи? У чому полягає зміст зворотної сили закону? Яке рішення повинен був винести суд?

Пройшов термін позовної давності

Ми не знаємо коли він звернувся, чого до управління СЗ,
пізніше 3 місяців якщо він звернувся то йому не будуть виплачувати пенсію.
 

Задача 8.

Гр-ка Ш. звернулась до суду із скаргою на неправомірні дії управління Пенсійного фонду у зв’язку з відмовою в призначенні пенсії як державному службовцю. До стажу державної служби управлінням не було враховано роботу в Міністерстві юстиції Молдови з 18.02.1975 по 01.07.1976 р. (консультантом). Знов була прийнята на роботу 05.07.1976 р. на цю ж посаду, але вже за сумісництвом. Звільнилась із зазначеної посади 03.07.1980 р. Згідно трудової книжці в цей період працювала юристом на різних підприємствах.

Судом скарга була задоволена. При цьому в рішенні суду було зазначено його негайне виконання.

Які, на Ваш погляд, не враховані судом обставини? Чи вбачаються у даному випадку підстави для подання апеляційної скарги Управлінням ПФУ?
консультант не зараховується до ДС і сумісництво теж.
Дії суду не правомірні бо Ш не має права на пенсію ДС.

 

Задача 9.

Державне авіапідприємство звернулося з апеляцією про перегляд рішення господарського суду, яке набуло вже чинності за нововиявленими обставинами (за рішенням господарського суду із зазначеного ДАП було стягнуто 716000 грн. за сплачені пільгові пенсії). Нововиявленими обставинами на думку ДАП було рішення іншого господарського суду (яке також набуло чинності) і яким було визнано частково недійсним п. 2 постанови КМУ № 727 щодо Порядку сплати коштів за сплачені пільгові пенсії в частині слів «у якого вони працювали і від якого вийшли на пенсію».

Яким, на Вашу думку, має бути рішення у справі? Що таке нововиявлені обставини?
треба знати коли було прийнято то рішення.
Стаття 35. Підстави звільнення від доказування

Обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
  Не можна.


Задача 10.

До Печерського місцевого суду м. Києва гр. П. було подано позовну заяву до Кабінету Міністрів України та управління Пенсійного фонду України щодо порушення Конституції України та деяких законів, зокрема «Про статус та соціальний захист громадян, які по-страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в частині розрахунку пенсії. Сума позову склала 155860 грн., у тому числі 150000грн. сума моральної шкоди.

У підтвердження вимог позивач вважає, що Кабінет Міністрів неможе змінювати постановами порядок обчислення пенсії, обмежую-чи її відсотками замість мінімальної пенсії.

Складіть пояснення до позовної заяви. Яким на Ваш погляд має бути рішення суду?

Стаття 92. Виключно законами України визначаються (КУ)

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки;
   КМУ може лише деталізувати а не змінювати.

 

Задача 11.

У зв’язку з тим, що майно підприємства знаходилось у податковій заставі з жовтня 2001 року, управління Пенсійного фонду України відповідно до Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фон- дами» направляло до податкової служби подання про наявність у цього підприємства податкового боргу з пенсійного збору у сумі 155000 грн.

У березні 2003 року податкова служба прийняла рішення про примусове стягнення коштів та продаж активів заводу, з метою по-гашення податкової заборгованості. Сума від реалізації санаторію-профілакторію заводу склала 272400 грн. і була направлена на по-гашення боргу з податку на додану вартість.

У чому полягає порушення діючого законодавства? Яким чином може бути вирішена справа?

Закон вже не діє- ПК.
Необхідно було забрати лише ту різницю від суми. І ПФУ повинен віддати йому суму яка перевищує борг.

 

Задача 12.

Гр Д. – суб’єкт підприємницької діяльності звернулась до господарського суду з позовом до управління Пенсійного фонду України з питання визнання недійсним рішення про застосування до неї штрафних санкцій у сумі 3230 грн. за неподання бухгалтерських звітів з 2002 по 2004 рік. На думку позивачки вона не повинна надавати звіти до Пенсійного фонду України, оскільки сплачує єдиний податок. В суді вона не заперечувала, що має двох найманих працівників.

Позов було задоволено.

Складіть апеляційну скаргу на рішення господарського суду.
Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги

Апеляційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити:

1) найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга;

2) найменування місцевого господарського суду, який прийняв рішення, номер справи та дату прийняття рішення;

3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, а також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані додатково;

4) перелік документів, доданих до скарги.

 

Задача 13.

Перевіркою декларацій про доходи державних службовців в управлінні Пенсійного фонду було встановлено порушення Закону України «Про боротьбу з корупцією», яке сталось внаслідок заниження доходу: до довідки про заробітну плату члена сім’ї підприємство не включило премію у сумі 180 грн. Незважаючи на це, прокуратурою було складено протокол про порушення, справа була передана до суду.

Складіть пояснення до справи. Які дії юридичної служби ПФУ в разі застосування до державного службовця міри адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за порушення фінансового контролю?
Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", -

тягне за собою накладення штрафу від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Задача 14.

Гр-ка П. звернулась до місцевого суду з позовною заявою про призначення їй пенсії у розмірі прожиткового мінімуму. Оскільки в призначенні зазначеної пенсії було відмовлено у зв’язку з тим, що чинне законодавство не передбачає такої норми, громадянка оскаржила відмову у апеляційному та касаційному судах. Судами усіх рівнів в Україні позовна заява не була задоволена. Посилаючись на ст. 46 Конституції України позивачка звернулась до Європейського суду.

Яким буде його рішення? Який порядок звернення до зазначеного суду громадян України?
Вирішує,  що  було  допущено  порушення  пункту 1 статті 6 Конвенції ( 995_004 );

     2. Вирішує, що:

     (a) протягом  трьох  місяців  від  дати,  коли  рішення стане остаточним згідно з пунктом 2 статті 44  Конвенції , держава-відповідач  повинна  виплатити  заявниці  1500  ЄВРО (одна тисяча п'ятсот ЄВРО) для відшкодування моральної шкоди;

     (b) вищезазначена  сума  має  бути конвертована у національну валюту  держави-відповідача  на  дату  розрахунку,  а  також  сума будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявниці;

     (c) після  закінчення  вищезазначених  трьох  місяців  і   до остаточного розрахунку на вказану суму нараховуватиметься відсоток

у розмірі граничної  позичкової  ставки  (marginal  lending  rate) Європейського  центрального  банку,  що  діятиме  протягом періоду несплати, плюс три відсотки (simple interest);

     3. Відхиляє   решту   вимог   заявниці   щодо    справедливої сатисфакції.

14.05.2015; 17:00
просмотров: 3383